Etiket - emin sıfatıyla zilyetten hak kazanımı (TMK M. 988)